ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! #វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! #វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស

វត្ថុធាតុដើម ៖ សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ

  • ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់

  • យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ

វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*