វិធីពន្យារកំណើតបែបធម្មជាតិ/ KHMER NATURAL REMEDY BIRTH CONTROL

 

ជំងឺ/ILLNESS: ពន្យារកំណើត/Birth control

រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយ/Parsley

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 • ដាំទឹក ១លីត្រ អោយពុះ
  • Boil one liter of water
 • បង់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយស្ងួត ឬស្រស់មួយក្តាប់
  • Put a handful of fresh or dried parsley leaves into the boiling water

 • ទុកឱ្យពុះ ១០នាទី
  • Keep boiling for 10 minutes
 • ទុកឱ្យត្រជាក់ និងយកស្លឹកចេញ
  • Cool it down and filter the leaves out
 • ញ៉ាំដូចតែធម្មតាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  • Drink daily as tea

លទ្ធផល/RESULT:

 • មានជំនឿថាអាចទទួលលទ្ធផលល្អ
 • Believes to work

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

 • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
 • I am sharing this for knowledge and information only.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*