ឈ្មោះបន្លែជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះបន្លែដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់ជាភាសាខ្មែរ​ និងភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បាន។ សូមស៊ែរទុកជាចំណេះដឹងល្អៗផង

រៀបរៀងដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*