ផ្ទះធ្វើពីដបច្រកខ្សាច់ ! ពិតជាឆ្លាតមែន !!!

ពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមែន ! ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់អ្នកស្រុកឥណ្ឌាយកដបដែលគេបោះចោល មកច្រកខ្សាច់ហើយរៀបធ្វើជាផ្ទះ។


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*