សៀវភៅបៃតង

បច្ចេកទេសដាំត្រសក់តាមបែបធម្មជាតិ ! សូមចែករំលែកបន្តដល់កសិករយើងផង !!

សៀវភៅបៃតង កសិកម្ម ភាគ១ ចេញជាផ្លូវការហើយ! #បច្ចេកទេសដាំត្រសក់ចំណារ បងប្អូនអាចទាញយកសៀវភៅបៃតង កសិកម្ម ភាគ១ ដោយសេរី តាមរយៈគេហទំព័រ www.eangsophalleth.com និង www.eangsophalleth.net